#

OZW non EU

Pravidla spolupráce

Zásady spolupráce

Bendradarbiavimo tvarka

Условия сотрудничества
       
       

 

Zasady współpracy

Strony oświadczają, że prowadzą profesjonalną działalność gospodarczą w związku z tym deklarują zamiar prowadzenia współpracy ze sobą przy zachowaniu standardów dobrych praktyk kupieckich.

Nawiązują współpracę, na mocy której Dostawca będzie dokonywać dostaw towarów Odbiorcy według ustalonych zamówień przekazywanych przez Odbiorcę.

W związku z realizacją przez strony umowy transakcji:

Odbiorca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na potrzeby nabyć towarów Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT na potrzeby dostaw towarów i został mu nadany numer VAT PL7393853268

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w zakresie rejestracji na potrzeby transakcji.

Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Dostawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą wysyłane z adresu e-mail. info@interparts.pl

 

Zasady rozliczeń

Obowiązującą formą płatności jest przedpłata za zamówiony towar,

Podstawą dokonania przedpłaty będzie faktura VAT lub Proforma, z terminem zapłaty od 7 do 14 dni. W przypadku nawiązania stałej współpracy termin płatności ustalany będzie indywidualnie i wynosić będzie od 7 do 21 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT,

Zapłata przedpłaty winna nastąpić na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT lub Proformie,

Wiodącą walutą płatności jest EURO, za wyjątkiem walut lokalnych obowiązujących w państwie danego Odbiorcy,

Strony dopuszczają ustalenie (dopuszcza się formę elektroniczną), że dostawa odbywać się będzie w oparciu o przedpłatę w wysokości mniejszej niż 100% lub też z odroczonym terminem zapłaty.

W przypadku nowego Odbiorcy, tj. Odbiorcy nie współpracującego wcześniej z Dostawcą, minimum 3 pierwsze dostawy rozliczane będą na zasadzie przedpłaty, O terminach płatności decyduje indywidualnie Dostawca, po zbadaniu możliwości finansowych Odbiorcy. Wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Dostawcy.

 

Zasady składania zamówień

Zamówienia składane mogą być za pośrednictwem:

 1. strony www – WEBTERMINAL,
 2. programu zamówieniowego – TERMINAL FALCON,
 3. poczty elektronicznej.

      

 1. Realizacja zamówienia ustalana jest indywidualnie. Poprzez potwierdzenie zamówienia, ustalany jest w szczególności czas dostawy, forma wysyłki (spedycja, transport własny, odbiór STAWIGUDA),
 2. Miejsce dostarczenia wysyłki musi być wskazane przez zamawiającego w formie pisemnej, o ile jest inne niż siedziba firmy.
 3. Zgłoszenie Dostawcy niezgodności lub braków towaru przez Odbiorcę powinno nastąpić w ciągu 48 godzin od wysłania lub otrzymania e-faktury VAT. Brak zgłoszenia niezgodności lub braków we wskazanym terminie równoznaczny będzie z potwierdzeniem otrzymania całości towaru udokumentowanego daną e-fakturą VAT.

 

Zasady składania reklamacji i dokonywania zwrotów

 1. zwroty są przyjmowane do 14 dni od daty dostawy towaru,
 2. warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest idealny stan (brak śladów montażu) zarówno towaru jak i opakowania,
 3. zwrot ceny nabycia nastąpi w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru, wyłącznie na rachunek bankowy Odbiorcy,
 4. gwarancja jest udzielana na okres 2 lat licząc od daty wydania towaru,
 5. reklamacja musi być zgłoszona niezwłocznie – do 7 dni, po wykryciu wady,
 6. Odbiorca jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji na aktualnym formularzu reklamacyjnym Dostawcy, który można pobrać z oficjalnej strony www Dostawcy www.interparts.pl,
 7. Nie jest możliwy zwrot części elektrycznych, płynów, olei i chemii samochodowej.