#

OZW

Pravidla spolupráce

Zásady spolupráce

Bendradarbiavimo tvarka

Условия сотрудничества
       
       

 

Zasady współpracy

Strony oświadczają, że prowadzą profesjonalną działalność gospodarczą w związku z tym deklarują zamiar prowadzenia współpracy ze sobą przy zachowaniu standardów dobrych praktyk kupieckich.

Nawiązują współpracę, na mocy której Dostawca będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów Odbiorcy według ustalonych zamówień przekazywanych przez Odbiorcę.

W związku z realizacją przez strony umowy transakcji wewnątrzunijnych:

Odbiorca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na potrzeby wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT na potrzeby wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został mu nadany numer VAT UE PL7393853268

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w zakresie rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych.

Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Dostawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą wysyłane z adresu e-mail. info@interparts.pl

 

Zasady rozliczeń

Obowiązującą formą płatności jest przedpłata za zamówiony towar,

Podstawą dokonania przedpłaty będzie faktura VAT lub Proforma, z terminem zapłaty od 7 do 14 dni. W przypadku nawiązania stałej współpracy termin płatności ustalany będzie indywidualnie i wynosić będzie od 7 do 21 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT,

Zapłata przedpłaty winna nastąpić na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT lub Proformie,

Wiodącą walutą płatności jest EURO, za wyjątkiem walut lokalnych obowiązujących w państwie danego Odbiorcy,

Strony dopuszczają ustalenie (dopuszcza się formę elektroniczną), że dostawa odbywać się będzie w oparciu o przedpłatę w wysokości mniejszej niż 100% lub też z odroczonym terminem zapłaty.

W przypadku nowego Odbiorcy, tj. Odbiorcy nie współpracującego wcześniej z Dostawcą, minimum 3 pierwsze dostawy rozliczane będą na zasadzie przedpłaty, O terminach płatności decyduje indywidualnie Dostawca, po zbadaniu możliwości finansowych Odbiorcy. Wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Dostawcy.

 

Zasady składania zamówień

Zamówienia składane mogą być za pośrednictwem:

 1. strony www – WEBTERMINAL,
 2. programu zamówieniowego – TERMINAL FALCON,
 3. poczty elektronicznej.

      

 1. Realizacja zamówienia ustalana jest indywidualnie. Poprzez potwierdzenie zamówienia, ustalany jest w szczególności czas dostawy, forma wysyłki (spedycja, transport własny, odbiór STAWIGUDA),
 2. Miejsce dostarczenia wysyłki musi być wskazane przez zamawiającego w formie pisemnej, o ile jest inne niż siedziba firmy.
 3. Zgłoszenie Dostawcy niezgodności lub braków towaru przez Odbiorcę powinno nastąpić w ciągu 48 godzin od wysłania lub otrzymania e-faktury VAT. Brak zgłoszenia niezgodności lub braków we wskazanym terminie równoznaczny będzie z potwierdzeniem otrzymania całości towaru udokumentowanego daną e-fakturą VAT.

 

Zasady składania reklamacji i dokonywania zwrotów

 1. zwroty są przyjmowane do 14 dni od daty dostawy towaru,
 2. warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest idealny stan (brak śladów montażu) zarówno towaru jak i opakowania,
 3. zwrot ceny nabycia nastąpi w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru, wyłącznie na rachunek bankowy Odbiorcy,
 4. gwarancja jest udzielana na okres 2 lat licząc od daty wydania towaru,
 5. reklamacja musi być zgłoszona niezwłocznie – do 7 dni, po wykryciu wady,
 6. Odbiorca jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji na aktualnym formularzu reklamacyjnym Dostawcy, który można pobrać z oficjalnej strony www Dostawcy www.interparts.pl,
 7. Nie jest możliwy zwrot części elektrycznych, płynów, olei i chemii samochodowej.